Regulamin praktyk Akademia JDevelopera

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w praktykach wakacyjnych Akademia JDevelopera (dalej również jako „praktyki”) organizowanych przez JCommerce sp. z o.o. w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych praktykach znajdują się na stronie https://jdeveloper.jcommerce.pl
 3. Organizator nie zapewnia w ramach praktyk transportu oraz usług noclegowych.
 4. Praktyki są odpłatne – praktykantowi będzie przysługiwało ustalone wynagrodzenie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji praktyk w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji.
 6. Praktyki realizowane są według autorskiego programu stworzonego przez JCommerce sp. z o.o.
 7. Program, o którym mowa powyżej, zostanie przedstawiony uczestnikom w trakcie procesu rekrutacji.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Podstawą zakwalifikowania w procesie rekrutacji na udział w programie praktyk jest przesłanie uzupełnionego zgłoszenia wraz z CV za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 2. Praktyki przeznaczone są dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin (Załącznik nr 1), potwierdza spełnianie przedmiotowych warunków.
 3. Akceptacja regulaminu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 będąca warunkiem uczestnictwa w praktykach, dokonywana jest wraz z przesłaniem zgłoszenia o jakim mowa w ust. 1.
 4. W praktykach nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby świadczące na rzecz JCommerce sp. z o.o. usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na praktyki podejmuje JCommerce sp. z o.o., na podstawie CV oraz rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem.
 6. Wszyscy zakwalifikowani na praktyki uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie wzięcia udziału najpóźniej 10 czerwca 2022.
 7. Dokonanie zgłoszenia na praktyki jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu praktyk.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania praktyk na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych dokonać zmiany mentorów praktyk.
 10. Organizator może odwołać praktyki poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do obecności na praktykach przez 40h tygodniowo w okresie trwania praktyk.
 12. Praktyki odbywać się będą w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022 w biurach firmy JCommerce lub zdalnie.

3. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. Zasady i warunki wyrażone w Regulaminie mogą zostać zmienione, wstrzymane lub odwołane przez JCommerce sp. z o.o. w każdym czasie, bez podania przyczyny.

© 2022 JCommerce Sp. z o.o.