Regulamin szkolenia Akademia JDevelopera .NET

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w praktykach wakacyjnych Akademia JDevelopera (dalej również jako „praktyki”) organizowanych przez JCommerce sp. z o.o.
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych praktykach znajdują się na stronie https://jdeveloper.jcommerce.pl/net
 3. Organizator nie zapewnia w ramach praktyk transportu oraz usług noclegowych.
 4. Praktyki są bezpłatne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji praktyk w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji.
 6. Praktyki realizowane są według autorskiego programu stworzonego przez JCommerce sp. z o.o.
 7. Program, o którym mowa w pkt. 6. powyżej zostanie przedstawiony uczestnikom w trakcie procesu rekrutacji.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Podstawą uczestnictwa w praktykach jest przesłanie uzupełnionego zgłoszenia wraz z CV za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://jdeveloper.jcommerce.pl/net lub mailowo na adres jdevelopernet@jcommerce.pl.
 2. Praktyki przeznaczone są dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin (Załącznik nr 1), potwierdza spełnianie przedmiotowych warunków.
 3. Akceptacja regulaminu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 będąca warunkiem uczestnictwa w praktykach, dokonywana jest wraz z przesłaniem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. Kandydat zakwalifikowany do udziału w praktykach, wyrażoną za pośrednictwem środków elektronicznych akceptację Regulaminu będzie ponadto potwierdzać w formie pisemnej w pierwszym dniu praktyk.
 4. W praktykach nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby świadczące na rzecz JCommerce sp. z o.o. usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika na praktyki podejmuje JCommerce na podstawie CV oraz rozmowy rekrutacyjnej.
 6. Wszyscy zakwalifikowani na praktyki uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w szkoleniu najpóźniej 26 czerwca 2020.
 7. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu szkolenia.
 8. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania praktyk na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych dokonać zmiany mentorów praktyk.
 11. Organizator może odwołać praktyki poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Uczestnicy zobowiązują się do obecności na praktykach przez 40h tygodniowo w okresie trwania praktyk.
 13. Praktyki odbywać się będą w okresie od 1 lipca 2020 do 27 sierpnia 2020 online lub w biurze JCommerce, Katowice, ul. Kościuszki 227 - w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemia koronawirusa.
 14. JCommerce sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od złożenia wybranym uczestnikom ofert pracy w sytuacji gdy uczestnicy szkolenia nie spełnią oczekiwań JCommerce lub pojawią się inne czynniki zewnętrzne lub biznesowe uniemożliwiające to.

3. Rezygnacja ze szkolenia, potwierdzanie nieobecności

 1. Rezygnację z udziału w praktykach należy zgłosić max. do 29.06.2020, przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, mailem na adres jdevelopernet@jcommerce.pl lub telefonicznie GSM 668 393 038
 2. Uczestnicy zobowiązują się w sytuacji nieplanowanej nieobecności na szkoleniu natychmiast poinformować o tym organizatora, mailem na adres jdevelopernet@jcommerce.pl lub telefonicznie GSM 668 393 038.

4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. Zasady i warunki wyrażone w Regulaminie mogą zostać zmienione, wstrzymane lub odwołane przez JCommerce sp. z o.o. w każdym czasie, bez podania przyczyny.

© 2020 JCommerce Sp. z o.o.